Bộ đề từ 00 đến 99 là những dàn số gợi ý thơm giúp mở ra cánh cửa thành công khi tham gia đánh lô đề online. Đây cũng chính là bí quyết các tay chơi chuyên nghiệp hay áp dụng để chọn ra con số may mắn với khả năng nổ cao nhất.

Bộ lô đề là gì?

Bộ đề là những dãy số gồm 2 chữ số hay đi kèm nhau theo một quy luật nhất định. Người chơi chỉ cần dựa vào hệ số đề để đánh vào hôm nay, hôm sau với tỷ lệ trúng rất cao, đặc biệt không cần phải suy nghĩ mất thời gian để chọn số.

Tổng hợp các bộ lô đề từ 00 đến 99 mới nhất

Dưới đây là danh sách tổng hợp chi tiết bộ đề từ 00 đến 99 có tỷ lệ nổ cao. Những ai chưa đang còn là tay mơ chưa tự mình tìm ra con số sáng cửa nhất thì có thể tham khảo các bộ trong lô đề để đánh theo tuần, theo tháng và thậm chí theo năm mà vẫn ăn thông đều đều, cụ thể như sau:

Bộ lô đề Dàn số
Bộ đề 00 00 – 05 – 50 – 55
Bộ đề 01 01 – 10 – 06 – 60 – 51 – 15 – 56 – 65
Bộ đề 02 02 – 20 – 07 – 70 – 52 – 25 – 57 – 75
Bộ đề 03 03 – 30 – 08 – 80 – 53 – 35 – 58 – 85
Bộ đề 04 04 – 40 – 09 – 90 – 54 – 45 – 59 – 95
Bộ đề 05 05 – 50 – 00 – 55
Bộ đề 06 06 – 60 – 01 – 10 – 56 – 65 – 51 – 15
Bộ đề 07 07 – 70 – 02 – 20 – 57 – 75 – 52 – 25
Bộ đề 08 08 – 80 – 03 – 30 – 58 – 85 – 53 – 35
Bộ đề 09 09 – 90 – 04 – 40 – 59 – 95 – 54 – 45
Bộ đề 10 10 – 01 – 15 – 51 – 60 – 06 – 65 – 56
Bộ đề 11 11 – 16 – 61 – 66
Bộ đề 12 12 – 21 – 17 – 71 – 62 – 26 – 67 – 76
Bộ đề 13 13 – 31 – 18 – 81 – 63 – 36 – 68 – 86
Bộ đề 14 14 – 41 – 19 – 91 – 64 – 46 – 69 – 96
Bộ đề 15 15 – 51 – 10 – 01 – 65 – 56 – 60 – 06
Bộ đề 16 16 – 61 – 11 – 66
Bộ đề 17 17 – 71 – 12 – 21 – 67 – 76 – 62 – 26
Bộ đề 18 18 – 81 – 13 – 31 – 68 – 86 – 63 – 36
Bộ đề 19 19 – 91 – 14 – 41 – 69 – 96 – 64 – 46
Bộ đề 20 20 – 02 – 25 – 52 – 70 – 07 – 75 – 57
Bộ đề 21 21 – 12 – 26 – 62 – 71 – 17 – 76 – 67
Bộ đề 22 22 – 27 – 72 – 77
Bộ đề 23 23 – 32 – 28 – 82 – 73 – 37 – 78 – 87
Bộ đề 24 24 – 42 – 29 – 92 – 74 – 47 – 79 – 97
Bộ đề 25 25 – 52 – 20 – 02 – 75 – 57 – 70 – 07
Bộ đề 26 26 – 62 – 21 – 12 – 76 – 67 – 71 – 17
Bộ đề 27 27 – 72 – 22 – 77
Bộ đề 28 28 – 82 – 23 – 32 – 78 – 87 – 73 – 37
Bộ đề 29 29 – 92 – 24 – 42 – 79 – 97 – 74 – 47
Bộ đề 30 30 – 03 – 35 – 53 – 80 – 08 – 85 – 58
Bộ đề 31 31 – 13 – 36 – 63 – 81 – 18 – 86 – 68
Bộ đề 32 32 – 23 – 37 – 73 – 82 – 28 – 87 – 78
Bộ đề 33 33 – 38 – 83 – 88
Bộ đề 34 34 – 43 – 39 – 93 – 84 – 48 – 89 – 98
Bộ đề 35 35 – 53 – 30 – 03 – 85 – 58 – 80 – 08
Bộ đề 36 36 – 63 – 31 – 13 – 86 – 68 – 81 – 18
Bộ đề 37 37 – 73 – 32 – 23 – 87 – 78 –  82 – 28
Bộ đề 38 38 – 83 – 33 – 88
Bộ đề 39 39 – 93 – 34 – 43 – 89 – 98 – 84 – 48
Bộ đề 40 40 – 04 – 45 – 54 – 90 – 09 – 95 – 59
Bộ đề 41 41 – 14 – 46 – 64 – 91 – 19 – 96  – 69
Bộ đề 42 42 – 24 – 47 – 74 – 92 – 29 – 97 – 79
Bộ đề 43 43 – 34 – 48 – 84 – 93 – 39 – 98 – 89
Bộ đề 44 44 – 49 – 94 – 99
Bộ đề 45 45 – 54 – 40 – 04 – 95 – 59 – 90 – 09
Bộ đề 46 46 – 64 – 41 – 14 – 96 – 69 – 91 – 19
Bộ đề 47 47 – 74 – 42 – 24 – 97 – 79 – 92 – 29
Bộ đề 48 48 – 84 – 43 – 34 – 98 – 89 – 93 – 39
Bộ đề 49 49 – 94 – 44 – 99
Bộ đề 50 50 – 05 – 55 – 00
Bộ đề 51 51 – 15 – 56 – 65 – 01 – 10 – 06 – 60
Bộ đề 52 52 – 25 – 57 – 75 – 02 – 20 – 07 – 70
Bộ đề 53 53 – 35 – 58 – 85 – 03 – 30 – 08 – 80
Bộ đề 54 54 – 45 – 59 – 95 – 04 – 40 – 09 – 90
Bộ đề 55 55 – 50 – 05 – 00
Bộ đề 56 56 – 65 – 51 – 15 – 06 – 60 – 01 – 10
Bộ đề 57 57 – 75 – 52 – 25 – 07 – 70 – 02 – 20
Bộ đề 58 58 – 85 – 53 – 35 – 08 – 80 – 03 – 30
Bộ đề 59 59 – 95 – 54 – 45 – 09 – 90 – 04 – 40
Bộ đề 60 60 – 06 – 65 – 56 – 10 – 01 – 15 – 51
Bộ đề 61 61 – 16 – 66 – 11
Bộ đề 62 62 – 26 – 67 – 76 – 12 – 21 – 17 – 71
Bộ đề 63 63 – 36 – 68 – 86 – 13 – 31 – 18 – 81
Bộ đề 64 64 – 46 – 69 – 96 – 14 – 41 – 19 – 91
Bộ đề 65 65 – 56 – 60 – 06 – 15 – 51 – 10 – 01
Bộ đề 66 66 – 61 – 16 – 11
Bộ đề 67 67 – 76 – 62 – 26 – 17 – 71 – 12 – 21
Bộ đề 68 68 – 86 – 63 – 36 – 18 – 81 – 13 – 31
Bộ đề 69 69 – 96 – 64 – 46 – 19 – 91 – 14 – 41
Bộ đề 70 70 – 07 – 75 – 57 – 20 – 02 – 25 – 52
Bộ đề 71 71 – 17 – 76 – 67 – 21 – 12 – 26 – 62
Bộ đề 72 72 – 27 – 77 – 22
Bộ đề 73 73 – 37 – 78 – 87 – 23 – 32 – 28 – 82
Bộ đề 74 74 – 47 – 79 – 97 – 24 – 42 – 29 – 92
Bộ đề 75 75 – 57 – 70 – 07 – 25 – 52 – 20 – 02
Bộ đề 76 76 – 67 – 71 – 17 – 26 – 62 – 21 – 12
Bộ đề 77 77 – 72 – 27 – 22
Bộ đề 78 78 – 87 – 73 – 37 – 28 – 82 – 23 – 32
Bộ đề 79 79 – 97 – 74 – 47 – 29 – 92 – 24 – 42
Bộ đề 80 80 – 08 – 85 – 58 – 30 – 03 – 35 – 53
Bộ đề 81 81 – 18 – 86 – 68 – 31 – 13 – 36 – 63
Bộ đề 82 82 – 28 – 87 – 78 – 32 – 23 – 37 – 73
Bộ đề 83 83 – 38 – 88 – 33
Bộ đề 84 84 – 48 – 89 – 98 – 34 – 43 – 39 – 93
Bộ đề 85 85 – 58 – 80 – 08 – 35 – 53 – 30 – 03
Bộ đề 86 86 – 68 – 81 – 18 – 36 – 63 – 31 – 13
Bộ đề 87 87 – 78 – 82 – 28 – 37 – 73 – 32 – 23
Bộ đề 88 88 – 83 – 38 – 33
Bộ đề 89 89 – 98 – 84 – 48 – 39 – 93 – 34 – 43
Bộ đề 90 90 – 09 – 95 – 59 – 40 – 04 – 45 – 54
Bộ đề 91 91 – 19 – 96 – 69 – 41 – 14 – 46 – 64
Bộ đề 92 92 – 29 – 97 – 79 – 42 – 24 – 47 – 74
Bộ đề 93 93 – 39 – 98 – 89 – 43 – 34 – 48 – 84
Bộ đề 94 94 – 49 – 99 – 44
Bộ đề 95 95 – 59 – 90 – 09 – 45 – 54 – 40 – 04
Bộ đề 96 96 – 69 – 91 – 19 – 46 – 64 – 41 – 14
Bộ đề 97 97 – 79 – 92 – 29 – 47 – 74 – 42 – 24
Bộ đề 98 98 – 89 – 93 – 39 – 48 – 84 – 43 – 34
Bộ đề 99 99 – 94 – 49 – 44

Một số lưu ý khi sử dụng bộ số lô đề

Bên cạnh những ưu điểm tuyệt vời mà các bộ đề mang lại thì vẫn còn một số điểm anh em cần lưu ý khi áp dụng vào bộ môn này như sau:

  • Không nên chơi tất tay vào một hệ lô đề mà cần phải kết hợp các phương pháp luận số khác như soi cầu lô quả trám, bóng lô đề hay những cặp lô hay về cùng nhau để bắt số chắc tay hơn.
  • Khi xác định được một bộ số đề có tỷ lệ nổ cao thì cần đầu tư nuôi khung tối thiểu 3 ngày và tối đa 5 ngày.
  • Tham khảo thêm bảng thống kê lô gan để loại những con vướng gan, không tiềm năng nhất.

Kết luận

Áp dụng bộ lô đề đúng cách có thể mang đến hiệu quả cao mà anh em không thể ngờ tới. Tuy nhiên lô thủ nên phối hợp các bộ đề từ 1 đến 99 với các phương thức soi cầu khác để có thể chọn cho mình những con số chuẩn nhất. Từ đó sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng mỗi lần vào tiền.